خبر

ویزیت 300 بیمار توسط یک تیم پزشکی خیر در بیجار