خبر

آرزویش داشتن دوچرخه است، آرزویی شاید بسیار کوچک اما برایش بعید و دست نیافتنی.