خبر

کارگر شهرداری بیجار روزی اش را با نیازمندان تقسیم کرد