خبر

تقدیر هیئت مدیره بنیاد خیریه مهر آفرین گروس از مهربانی و همراهی بی دریغ پزشکان ارزنده کهن دیار گروس