خبر

حضور جناب آقای دکتر فرجوند سفیر کنیا و عضو افتخاری بنیاد خیریه مهرآفرین گروس در جمع صمیمی اعضای بنیاد خیریه مهرآفرین گروس