خبر

حضورجناب آقای مهندس سعید قیصر رئیس ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، عضو افتخاری بنیاد خیریه مهرآفرین گروس درجمع صمیمی اعضای بنیاد خیریه