خبر

اهدای تندیس و 🏆کاپ قهرمانی تیم 🥊کیک بوکسینگ🥊 به بنیاد خیریه ی مهرآفرین گروس