خبر

حضور اعضای تیم اسکی جوانان کردستان در بنیاد خیریه ی مهرآفرین گروس و اعلام ادامه حمایتهای معنوی و ورزشی خود از بنیاد