خبر

⭕️آغاز طرح توزیع بُن پوشاک در میان مدد جویان "موسسه ی خیریه ی مهرآفرین گروس"