خبر

اهدای جیره غذایی به مناسبت ماه رمضان توسط خیر نیکوار یکی از خانواده های تحت حمایت موسسه