خبر

اهدای مبلغ سی میلیون ریال وجه نقد به موسسه مهرافرین گروس توسط خیر نیکوکار بیجاری مقیم تهران