خبر

🔹مبلغی که تا کنون برای تامین اقلام مددجویان از طرف شما نیک اندیشان اختصاص داده شده و به مدیران گروه اطلاع داده اید...