خبر

حضور جناب آقای دکتر بیژن ذوالفقار نسب سرمربی تیم فوتبال منتخب شهرستان بیجار و عضو افتخاری موسسه به همراه رئیس هیئت فوتبال استان هم اکنون در موسسه خیریه مهرآفرین گروس 1396/6/24