خبر

🍀موسسه خیریه مهرآفرین گروس🍀, [۲۸.۰۹.۱۷ ۰۹:۳۸] سپاس ها پیشکش محضر سرکار خانم فرجوند که در اولین اقدام برای همکاری با پویش,یک راس گوسفند زنده را جهت کمک به خانوارهای محروم روستایی اختصاص دادند. 🙏نذرتان قبول, سایه تان برقرار🙏 💞🌸💞🌸💞🌸💞 #پویش_مردمی_نذرماندگار @