خبر

اهدای هشت دستگاه بخاری گازی توسط جناب آقای الوندی و همسر محترمشان به خانواده های مددجو موسسه خیریه مهرآفرین گروس