پروژه

اهدای شیرینی و شکلات توسط شیرینی سرای لاریسا به 50خانوار و توزیع آن.