پروژه

اهدا ۶ دستگاه ویلچر به☘️ موسسه خیریه مهرآفرین گروس☘️ جهت توزیع میان مددجویان متقاضی,