پروژه

🌺اهدای بسته نوشت افزار به ارزش یک میلیون ریال توسط خیرین نیک اندیش آقای مهدوی و همسر گرانقدرشان به دانش آموزان نیازمند