پروژه

🍀اهدای لوازم و التحریر و کفش توسط پایگاه بسیح فاطمیه به مددجویان دانش آموز موسسه خیریه مهرآفرین گروس