پروژه

اهدای بیست و هفت جلد کتاب داستان و ده بسته مدادرنگی توسط خیر و همراه همیشگی موسسه خیریه مهرآفرین گروس