پروژه

🍀اهدا و توزیع گوشت گرم بین مددجویان موسسه خیریه مهرآفرین گروس توسط خیر گرانقدر جناب آقای جعفری